Languages - Polish

Jak wnieść roszczenie odszkodowawcze?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIAB z 2003 r. (Personal Injuries Assessment Board Act 2003), każda osoba poszkodowana, która chce uzyskać odszkodowanie z tytułu szkody na osobie (nie związanej ze świadczeniem usług medycznych) ma obowiązek złożyć wniosek do PIAB, zwanej wcześniej Personal Injuries Assessment Board, w skrócie PIAB. PIAB rozpatruje roszczenia dotyczące szkód na osobie poniesionych w wyniku wypadku samochodowego czy wypadku w miejscu pracy oraz roszczenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej.

Na tej stronie dowiedzą się Państwo, jak można złożyć wniosek do PIAB, jeśli odnieśli Państwo uszczerbek na zdrowiu i chcą uzyskać odszkodowanie. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy procesu roszczeniowego.

Co należy zrobić po wypadku?

Po wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z pozwanym (ang. respondent), czyli osobą lub podmiotem, przeciwko któremu chcą Państwo wnieść roszczenie, i powiadomić go o swoim zamiarze wniesienia roszczenia. Najlepiej jest powiadomić pozwanego na piśmie w terminie dwóch miesięcy od daty wypadku.

Aby wnieść roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie, następnie należy złożyć odpowiedni wniosek do PIAB.

Jak wygląda procedura składania wniosku do PIAB?

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

Wraz z wnioskiem należy złożyć do PIAB następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku (Formularz A), który można złożyć w Internecie lub listownie.
 • Formularz oceny stanu zdrowia (Formularz B) wypełniony przez leczącego Państwa lekarza.
 • Opłata administracyjna wynosi €45. Można ją uiścić w Internecie lub podając dane karty kredytowej/laserowej pod numerem telefonu 1890 829 121. Mogą Państwo także wysłać czek lub przekaz pocztowy wystawiony na PIAB listownie na adres PIAB, PO Box 8, Clonakilty, Co. Cork, P85 YH98.

Wniosek można także wypełnić w Internecie. Formularz wniosku można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej: www.piab.ie
 • dzwoniąc na numer: LoCall 1890 829 121, lub
 • wysyłając pismo na adres: PIAB, P.O.Box 8, Clonakilty, Co. Cork. P85 YH98.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zwyczajowy termin składania wniosków jest określony ustawowo i wynosi dwa lata od dnia wypadku. Wyjątki dotyczą osób poniżej 18. roku życia i kilku innych przypadków. Zalecamy jak najszybsze złożenie wypełnionego wniosku do PIAB, na długo przed końcem ustawowego dwuletniego terminu.

Jak długo trwa procedura rozpatrywania wniosku?

W większości przypadków roszczenie zostanie rozpatrzone w terminie dziewięciu miesięcy od dnia, w którym pozwany (osoba lub podmiot, przeciwko któremu jest wnoszone roszczenie) wyrazi zgodę na rozpatrzenie roszczenia przez PIAB.

Czy PIAB rozpatruje roszczenia wniesione w imieniu osób niepełnoletnich (poniżej 18. roku życia)?

PIAB rozpatruje także roszczenia dotyczące osób niepełnoletnich. Ponieważ nie ukończyły one 18 lat, muszą być one reprezentowane przez pełnomocnika, który złoży roszczenie w ich imieniu. Pełnomocnikiem jest na ogół rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

PIAB rozpatruje roszczenia wniesione w imieniu osób niepełnoletnich w normalnym trybie, jednak rozstrzygnięcie, po jego akceptacji przez obie strony i przed wydaniem nakazu wypłaty odszkodowania przez pozwanego, musi zostać zaakceptowane przez sąd.

Co się dzieje po złożeniu wniosku do PIAB?

PIAB rozpatrzy wniosek i dołączoną dokumentację. Procedura rozpatrywania wniosku rozpoczyna się po otrzymaniu przez PIAB wszystkich wymaganych dokumentów.

Po złożeniu całego wniosku, tj. po wpłynięciu do PIAB formularza wniosku, formularza oceny stanu zdrowia i opłaty w wysokości €45, potwierdzimy na piśmie termin przyjęcia wniosku i podamy Państwu numer wniosku. Poinformujemy także Państwa o kolejnych etapach procesu.

Dalsze etapy procedury?

PIAB powiadomi osobę, którą uznają Państwo za odpowiedzialną za swój uszczerbek na zdrowiu (pozwanego) o Państwa zamiarze złożenia roszczenia odszkodowawczego przeciwko niemu. Pozwany otrzyma kopię formularza Państwa wniosku, a także kopię Państwa zaświadczenia lekarskiego.

Pozwany ma 90 dni na potwierdzenie, czy zgadza się na rozpatrzenie przez nas Państwa roszczenia. Po otrzymaniu zgody pozwanego, rozpoczniemy procedurę rozpatrywania roszczenia.

Jeśli pozwany nie zgadza się na rozpatrzenie przez nas Państwa roszczenia, wydamy upoważnienie, na podstawie którego będą mogli Państwo ewentualnie dochodzić swoich praw w sądzie.

Po otrzymaniu przez PIAB wszystkich wymaganych dokumentów, rozpoczniemy procedurę rozpatrywania Państwa roszczenia. Na ogół odszkodowanie obejmuje odszkodowanie ogólne i odszkodowanie szczególne.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

PIAB określa wysokość odszkodowania na tych samych podstawach i zasadach, jakie obowiązują w przypadku odszkodowania ustalanego przez sąd. Oszacowanie opiera się na zaświadczeniach lekarskich złożonych przez leczącego Państwa lekarza oraz zaświadczeniach niezależnych lekarzy, jeśli są one wymagane przez PIAB.

Następnie szacujemy wysokość odszkodowania na podstawie złożonej dokumentacji, uwzględniając informacje z tzw. księgi stawek odszkodowań Book of Quantum.

Co to jest Book of Quantum?

Book of Quantum to ogólne wytyczne dotyczące wysokości odszkodowań, które mogą zostać przyznane lub ustalone w przypadku poszczególnych rodzajów szkód na osobie. 

Co się dzieje po ustaleniu wysokości odszkodowania przez PIAB?

Powiadomimy Państwa i pozwanego na piśmie o wysokości ustalonego odszkodowania. W terminie 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu wysokości odszkodowania mają Państwo obowiązek potwierdzić na piśmie, czy zgadzają się Państwo na to rozstrzygnięcie.

 • W przypadku zgody na ustaloną wysokość odszkodowania, muszą Państwo ją potwierdzić, przesyłając odpowiednie pismo do PIAB.
 • W przypadku, gdy pozwany także zgadza się na rozstrzygnięcie, wydamy nakaz wypłaty odszkodowania („Order to Pay"). Ma on taką samą moc prawną, jak nakaz sądowy.
 • W przypadku braku Państwa potwierdzenia na piśmie w terminie 28 dni, uznamy, że nie zgadzają się Państwo na nasze rozstrzygnięcie i ustaloną wysokość odszkodowania.
 • Jeśli obie strony nie zgadzają się na zaproponowane rozstrzygnięcie, wydamy upoważnienie, na podstawie którego obie strony będą mogły dochodzić swoich praw w sądzie.

Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia przez Państwa naszego rozstrzygnięcia i wszczęcia postępowania sądowego, mogą Państwo i/lub pozwany ponieść związane z tym koszty procesowe.

Co się stanie, gdy otrzymam upoważnienie?

Upoważnienie to legalny dokument wydany na Państwa rzecz, który uprawnia do ewentualnego dochodzenia roszczeń w sądzie. Jeśli zdecydują się Państwo dalej dochodzić swoich roszczeń w sądzie, powinni Państwo wszcząć postępowanie sądowe jak najszybciej po otrzymaniu upoważnienia, aby zdążyć przez ostatecznym terminem wniesienia roszczenia do sądu.

Upoważnienie jest wydawane w przypadku, gdy:

 • pozwany od początku nie zgadza się na rozpatrywanie roszczenia odszkodowawczego

lub

 • Państwo lub pozwany nie zgadzają się z naszym rozstrzygnięciem i wysokością odszkodowania.

Upoważnienie może zostać wydane także w wyjątkowych przypadkach. PIAB powiadomi stronę wnoszącą roszczenie i pozwanego o zakwalifikowaniu roszczenia to tej kategorii.

Jak mogę skontaktować się z PIAB?

W przypadku pytań dotyczących procedur PIAB, prosimy o kontakt z nami:

PIAB
P.O. Box 8
Clonakilty
Co. Cork P85 YH98

Tel: LoCall 1890 829 121 lub z Irlandii Północnej - 0870 876 8121 - od poniedziałku do piątku (8:00 - 20:00)
E-mail: enquiries@injuriesboard.ie

STRONY MOGĄ ZAWSZE ROZSTRZYGNĄĆ SPRAWĘ POLUBOWNIE. W TAKIM PRZYPADKU PROSIMY POWIADOMIĆ O TYM PIAB.